BELEID INZAKE DE BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERLICHTINGSTEKST

Hieronder vindt u basisinformatie over de bescherming van persoonsgegevens die worden overgedragen aan Heraklet Information Technologies (“Belastingbetaler”). Belastingbetaler, Wet nr. 6698 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“KVKK”) m. Om te voldoen aan de verlichtingsverplichting die voortvloeit uit artikel 10, worden de volgende uitleg onder de aandacht gebracht van onze klanten en derden die onze website gebruiken. De belastingplichtige behoudt zich het recht voor om de tekst van dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en de privacy op elk moment bij te werken in het kader van de wijzigingen die in de huidige wetgeving kunnen worden aangebracht.

Wet en grondslag persoonsgegevens

De wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 is aangenomen op 24 maart 2016 en gepubliceerd in het staatsblad nr. 29677 van 7 april 2016. Een deel van de KVKK trad in werking op de datum van publicatie en een deel op 7 oktober 2016. Daarnaast bevat de door de gebruiker tijdens het lidmaatschap goedgekeurde “Lidmaatschapsovereenkomst” machtigingen in dit verband.

Informatie als gegevensbeheerder

In overeenstemming met de KVKK nr. 6698 en in de hoedanigheid van gegevensbeheerder vallen uw persoonlijke gegevens binnen het kader dat op deze pagina wordt uitgelegd; Het zal worden geregistreerd, opgeslagen, bijgewerkt, bekendgemaakt aan derden, overgedragen, geclassificeerd en verwerkt op de manieren die zijn vermeld in de KVKK, waar de wetgeving dit toestaat.

Verwerking van Persoonsgegevens

Op grond van de KVKK nr. 6698 wordt de verwerving, registratie, opslag, bewaring, wijziging, herschikking, openbaarmaking, overdracht, overname van de persoonsgegevens die met de belastingplichtige worden gedeeld, geheel of gedeeltelijk automatisch of met niet-automatische middelen, op voorwaarde dat het een onderdeel van een gegevensregistratiesysteem, verwijst het naar alle soorten bewerkingen die op gegevens worden uitgevoerd, zoals het beschikbaar stellen, classificeren of voorkomen van het gebruik ervan.

Doelen van het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u deelt,

 • Om te voldoen aan de eisen van de diensten die wij aan onze klanten leveren in overeenstemming met de vereisten van het contract en de technologie, en om onze producten en diensten te verbeteren;
 • De wet nr. 6563 inzake de regulering van elektronische handel, de wet nr. 6502 inzake de bescherming van de consument en de verordening inzake dienstverleners en intermediaire dienstverleners in elektronische handel, gepubliceerd in het staatsblad van 26.08.2015 en genummerd 29457, opgesteld op basis van dit reglement, d.d. 27.11.2014 en Om de identiteit, het adres en andere noodzakelijke gegevens vast te leggen ter identificatie van de gegevens van de transactie-eigenaar in het kader van de in het Staatsblad gepubliceerde Regeling overeenkomsten op afstand nr. 29188 en andere relevante wetgeving;
 • Het voorbereiden van alle records en documenten die de basis zullen vormen voor betalingssystemen, elektronische contracten of papieren transacties, die verplicht zijn op het gebied van bankieren en elektronisch betalen; Om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van informatiebewaring, rapportage en informatie die zijn vastgelegd door de wetgeving en andere autoriteiten;
 • Het zal worden verwerkt in overeenstemming met KVKK nr. 6698 en gerelateerde secundaire regelgeving om op verzoek en in overeenstemming met de wetgeving informatie te verstrekken aan openbare aanklagers, rechtbanken en relevante ambtenaren in zaken die verband houden met openbare veiligheid en juridische geschillen.

Verzameling van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens,

 • Formulieren op de website van de belastingbetaler, naam, achternaam, T.C. Door het verstrekken van informatie zoals identiteitsnummer, adres, telefoon, zakelijk of privé e-mailadres door de gebruiker tijdens of na het lidmaatschap in het kader van de “Lidmaatschapsovereenkomst”;
 • Via de cookiegegevens die door de browser worden verzameld, waaronder de voorkeuren op de pagina’s die zijn ingelogd met de gebruikersnaam en het wachtwoord, de IP-records van de uitgevoerde transacties, de browsetijd en details;
 • Door middel van mondelinge, schriftelijke of elektronische communicatie via kanalen zoals medewerkers van onze verkoop- en marketingafdeling, filialen, leveranciers, andere verkoopkanalen, formulieren op papier, visitekaartjes, digitale marketing en callcenter;
 • Met het oog op het aangaan van een commerciële relatie met de belastingplichtige, het solliciteren naar een baan, het doen van een aanbod, verkregen van mensen die hun persoonsgegevens delen via visitekaartjes, cv’s en op andere manieren, in een fysieke of virtuele omgeving, face- face-to-face of op afstand, mondeling of schriftelijk of elektronisch met de opslag van informatie;
 • Gegevens verkregen van (micro)websites en sociale media indirect verkregen via verschillende kanalen, gebruikt voor websites, blogs, prijsvragen, enquêtes, games, campagnes en soortgelijke doeleinden, e-bulletin lees- of klikbewegingen, openbare databanken, profielen en gegevens die kunnen worden gedeeld vanaf sociale-mediaplatforms;

kunnen worden verzameld en verwerkt.

Opslag en bescherming van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens,

 • Het wordt vertrouwelijk behandeld in de database en systemen van de belastingplichtige in overeenstemming met artikel 12 van de KVKK; Het zal op geen enkele manier met derden worden gedeeld, behalve voor wettelijke verplichtingen en de voorschriften die in dit document worden vermeld.
 • Het is verplicht om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, om ongeoorloofde toegang tot de systemen en databases waar uw persoonsgegevens worden gehost, op grond van artikel 12 van de KVKK te voorkomen, om softwarematige en fysieke beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals toegangsbeheer . Indien wordt geconstateerd dat persoonsgegevens onrechtmatig door anderen zijn verkregen, wordt dit conform de wettelijke regeling en schriftelijk gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens bijgewerkt houden

Op grond van artikel 4 van de KVKK heeft de Belastingbetaler de plicht om uw persoonsgegevens juist en actueel te houden. In dit verband moeten gebruikers, om ervoor te zorgen dat de Belastingbetaler zijn verplichtingen uit hoofde van de huidige wetgeving nakomt, hun juiste en actuele gegevens delen of bijwerken op de website.

Rechten van eigenaar van persoonsgegevens volgens KVKK

Op grond van artikel 11 van de KVKK zijn de rechten van de Eigenaar van de Persoonsgegevens na deze datum als volgt:

Eigenaar Persoonsgegevens, door een aanvraag in te dienen bij de Belastingbetaler, over zichzelf;

 1. Leren of persoonsgegevens worden verwerkt,
 2. Verzoek om informatie over persoonsgegevens als deze zijn verwerkt,
 3. Het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens leren kennen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel ervan,
 4. Weten aan welke derden persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,
 5. Correctie van persoonsgegevens vragen bij onvolledige of onjuiste verwerking,
 6. Verzoek tot verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens in het kader van de voorwaarden bepaald in artikel 7 van de KVKK,
 7. Verzoeken dat de derden aan wie persoonlijke gegevens zijn overgedragen ook op de hoogte worden gebracht in geval van correctie, verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens,
 8. Bezwaar maken tegen het verschijnen van een resultaat tegen de persoon door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
 9. Het eisen van vergoeding van de schade bij verlies door onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens,

heeft rechten.

Eigenaren van persoonsgegevens; Ze kunnen hun vragen, meningen of verzoeken richten aan de volgende contactgegevens:

Contactgegevens

 • Commerciële titel: Musa Toktaş/Heraklet Informatietechnologie
 • Belastingkantoor: Bakırköy
 • Belastingnummer: 8490382144
 • Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, E-5 Side Road, No:6 B Block Binnendeur No:15, 34156 Bakırköy/İSTANBUL
 • E-mail: info@heraklet.nl
 • Telefoon: +90 (850) 242 4372